Algemene voorwaarden.

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon New Feeling en een cliënt waarop New Feeling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen schoonheidssalon
 2.   De eigenaresse van New Feeling zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3.   De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de eigenaresse worden verteld.
 4.   De eigenaresse van schoonheidssalon New Feeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5.   De eigenaresse van schoonheidssalon New Feeling zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 1. Afspraken
 2.   Schoonheidssalon New Feeling is niet verantwoordelijk voor verhinderingen. De reeds voldane aanbetaling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen volledige restitutie plaatsvinden. 
 3.   Afspraken dienen voor 48 uur te worden geannuleerd/gewijzigd. Bij het niet tijdig doorgeven van een wijziging/annulering, zal schoonheidssalon New Feeling de aanbetaling eveneens niet worden teruggevorderd. De reeds voldane aanbetaling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen restitutie plaats vinden. 
 4.   Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de eigenaresse de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandelingskosten aan de cliënt door berekenen.
 5.   Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de eigenaresse de gehele afspraak annuleren en toch de gehele behandelingskosten aan de cliënt door berekenen.          
 6.   Schoonheidssalon New Feeling zal in geval van annulering van de afspraak door cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van de annulering zoveel mogelijk te beperken. Schoonheidssalon New Feeling zal hier in ieder geval €10,- annuleringskosten en €10,- administratiekosten in rekening brengen. Indien de cliënt de afspraak annuleert, dan zal de aanbetaling minus de annulering en administratiekosten gerestitueerd worden.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy
 2.   De cliënt voorziet de eigenaresse vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 3.   De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 4.   Schoonheidssalon New Feeling behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5.   Schoonheidssalon New Feeling zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6.   Foto en beeldmateriaal wordt altijd toestemming voor gevraagd aan de cliënt. 

 

 1. Betaling
 2.   Schoonheidssalon New Feeling vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. 
 3.   De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 4.   Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 5.   De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of betaalverzoek te voldoen.
 6.   Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 7. Als de cliënt gebruik wilt maken van aanbiedingen of pakketten in kuurverband dient het gehele bedrag bij het maken van een afspraak te worden voldaan, zodat de producten en gereserveerde tijd in orde kunnen worden gemaakt. 

 

 1. Aansprakelijkheid
 2.   Schoonheidssalon New Feeling is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de eigenaresse van schoonheidssalon New Feeling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 3.   Schoonheidssalon New Feeling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 1. Klachten
 2. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van schoonheidssalon New Feeling.
 3.   Schoonheidssalon New Feeling moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 4.   Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal schoonheidssalon New Feeling de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 5.   Indien schoonheidssalon New Feeling en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

 1. Geheimhouding 
 2.   De eigenaresse is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 3.   Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4.   De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 1. Beschadiging en/of diefstal
 2.   Schoonheidssalon New Feeling heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 3.   Schoonheidssalon New Feeling meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Behoorlijk gedrag 
 2.   De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 3.   Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de eigenaresse van schoonheidssalon New Feeling het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

 1. Recht
 2.   Op elke overeenkomst ook mondelinge tussen schoonheidssalon New Feeling en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 3.   De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van schoonheidssalon New Feeling en zijn ook in de salon beschikbaar.
 4.   In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5.   Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.